Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2019

9896 bafd
Reposted fromflamiekitten flamiekitten via4777727772 4777727772

January 31 2019

kashasrasha
1697 8923 500
Reposted from4777727772 4777727772

January 30 2019

kashasrasha
4869 89b4
kashasrasha
6061 5501 500
Reposted from4777727772 4777727772
kashasrasha
6066 2682
Reposted from4777727772 4777727772
kashasrasha
8325 6310 500
Reposted frompampunio pampunio viadrugs drugs
kashasrasha
Jest taka chwila
Kiedy stare słowa nie są już ważne
A nowych jeszcze nie ma
— Adam Zagajewski (via slowo-pisane.tumblr.com)
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viawelovekate welovekate
kashasrasha
0558 4389 500
Reposted from4777727772 4777727772
kashasrasha

November 09 2018

kashasrasha
znów i znów kartkuję te żałosne wspomnienia i wciąż zadaję sobie pytanie, czy to wtedy, w blasku tego lata, poczęło się pęknięcie w moim życiu?
— Vladimir Nabokow
Reposted fromthejelly thejelly via48hrs 48hrs
kashasrasha
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto via48hrs 48hrs
kashasrasha
8206 fe7e 500
Reposted fromfungi fungi viawarkocz warkocz

November 07 2018

kashasrasha
0559 dc68 500
Reposted fromkarahippie karahippie

November 04 2018

kashasrasha
8732 3549 500
Reposted from4777727772 4777727772
kashasrasha
kashasrasha
9114 09cc
Reposted fromkarahippie karahippie

October 24 2018

kashasrasha
Reposted fromuhuh uhuh viadesigner designer

October 22 2018

kashasrasha
8877 6571 500
Reposted from4777727772 4777727772

October 21 2018

kashasrasha
kashasrasha
8370 a229 500
Reposted frommhsa mhsa viamyszkaminnie myszkaminnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl