Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 24 2018

kashasrasha

February 22 2018

February 18 2018

W mojej duszy rosła straszna melancholia z pewnego powodu, który już nieskończenie mnie przerasta: mianowicie - ugodziło we mnie przekonanie o tym, że na świecie wszędzie jest wszystko jedno.
— Fiodor Dostojewski - Sen śmiesznego człowieka (via jestem-wojna)

February 15 2018

kashasrasha
6741 1e1a

February 13 2018

kashasrasha
7562 490d 500
Reposted fromverronique verronique viamoviesss moviesss

February 12 2018

kashasrasha

February 11 2018

February 08 2018

kashasrasha
6912 46aa
Reposted fromGIFer GIFer viabarock barock

February 07 2018

kashasrasha
3945 5d8e 500
Reposted fromfelicka felicka viamaardhund maardhund
5429 a9b1
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss vianoxeo noxeo
1380 bf57 500

February 06 2018

kashasrasha
kashasrasha
5035 241c
Reposted fromkarahippie karahippie

February 04 2018

2294 2071
Reposted fromtwice twice viazupson zupson

January 31 2018

kashasrasha
7249 092c
Reposted fromEtnigos Etnigos viastrzepy strzepy

January 30 2018

kashasrasha
1840 3f5d 500
Reposted fromnutt nutt viatobecontinued tobecontinued

January 28 2018

kashasrasha
0006 7ecd 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl